با ما در ارتباط باشید

ایران - قزوین - شهر صنعتی البرز
خیابان میرداماد شرقی- خیابان زکریای رازی- روبروی گمرک
028 32228072
028 32228426
0912 840 1851
0912 840 1861
info@novinbokhar.com: ایمیل
www.novinbokhar.com :وبسایت