بخار فوق اشباع
انواع بخار
مزایا و محدودیت های دیگ روغن داغ