دیگ بخار 3 تن
فروش دیگ روغن داغ دو میلیون کیلوکالری شرکت نوین بخار
دیگ بخار 2 تن بر ساعت تحویل داده شده به شرکت اندیشه نوشیدنی سالم label Steam boiler 2 ton per hr delivery to mayama combucha
شرکت تولید گلاب درین گلاب
لوگو شرکت قیران پخش