شیر تغذیه شیرآلات صنعتی
label نحوه محاسبه ظرفیت مشعل، نحوه محاسبه میزان سوخت مصرفی مشعل burner capcity calculation
بخار فوق اشباع
انواع بخار