5
(1)

برج تقطیر را می توان قلب یک پالایشگاه در نظر گرفت. از برج تقطیر به منظور جداسازی مشتقات نفتی استفاده می شود. اساس کار برجها افزایش سطح تماس بین فازها میباشد که این افزایش ممکن است توسط سینی یـا پـرکن تامین شود. چگونگی تماس گاز و مایع بسته به نوع وسیله متفاوت است. در برخی از برجهاي پرشده براي بهبـود توزیع و افزایش سطح، هر بستر پرکن را روي یک سینی قرار میدهند. در برخی از نواع سینیها، مایع صرفاً مانند دوش پایین میریزد و گاز از وراء فیلم مایع عبور میکند. در انواع دیگـر سـینیهـا، اسـاس کـار تولیـد حبـاب و گذراندن آن از داخل لایهاي از مایع است.

برج تقطیر پالایشگاهی

در ساخت برجها بر حسب شرایط عملیاتی و خوردگی میتوان از انواع مواد مانند شیشه، فلـزات، فلـزات بـا آستر شیشهاي، کربن نفوذ ناپذیر و … استفاده کرد. عموماً شکل برجها به صـورت اسـتوانهاي اسـت. در برجهـاي کوچک به منظور تمیز کردن دریچههایی در اطراف آن نصب میکنند و در برجهاي بزرگ به ازاء هر ده سـینی، یک راه ورودway Man ) (به برج در نظر گرفته میشود. سینیها عموماً از ورقهاي فلزي و در صورت لـزوم از آلیاژهاي بخصوص ساخته میشوند. ضخامت سینیها با توجه بـه میـزان خـوردگی مجـاز تعیـین مـیشـود. بـراي جلوگیري از حرکت سینی در اثر تغییـرات حرکـت گـاز، سـینیهـا بـه بدنـه بـرج وصـل شـده ونیـز از میلـههـاي نگهدارنده در زیر آنها استفاده میشود.

برج تقطیر سینی دار

برجهاي سینیدار مهمترین نوع برجهایی هستند که در مراکز مهم صنعتی مانند پالایشگاهها از آنها استفاده میشود. لفظ سینیدار به این دلیل به این برجها اطلاق میشود که داخل برج به فواصل معینی صفحههاي فلزي سوراخداري که بعداً در مورد آنها بحث میکنیم قرار داده شده است. این برجها به ارتفاعهاي مختلفی ساخته میشود که ممکن است از چند متر تا بیش از 50 متر متغیر باشد. قطر این برجها نیز ممکن است تا بیش از 5 متر
هم ساخته شود.

سینی هاي غربالی

سینی غربالی عبارت است از یک صفحه مشبک که از سوراخهاي آن حبابهاي گاز تولید و پس از گذشتن از لایه مایع روي سینی به سمت بالا حرکت میکند. از مزایــاي ایـن ســینیهــا بــه مــیتــوان قیمــت ارزان آنهــا و همچنــین ظرفیــت بــالا در مقایــسه بــا انــواع دریچهاي(Valve (و فنجانی(Cap) اشاره کرد. مزیت دیگر این سینیها افت فشار کـم آنهـا اسـت کـه مجموعـا باعث شده که در طراحیها در صورتی که مشکل عمدهاي در میان نباشد به عنوان اولین انتخـاب در نظـر گرفتـه شود.

سینی غربالی

سینی های دریچه اي

این نوع از سینی عبارت است از یک صفحه سـوراخدار کـه هـر سـوراخ مجهـز بـه یـک صـفحه کوچـک (دیسک) متحرك است. سوراخها و صفحه ممکن است مدور و یا مستطیلشکل باشند. در دبی کم بخار، صفحه بر روي سوراخ مستقر شده و آنرا به نحوي میپوشاند که مایع چکه نکند. با افزایش دبیِ بخـار دریچـه در امتـداد قائم به طرف بالا حرکت کرده و مجرا را براي عبور بخار باز میکند.

حرکت قائم صفحه توسـط یـک قفـس یـا پایه هاي نگهدارنده محدود میشود. بعلاوه پایهها و قفس مانع از حرکـت افقـی دریچـه مـیشـوند.از مزایـاي ایـن سینیها میتوان به قیمت مناسب آن مقایسه با نوع Tray Cap اشاره کرد. یکـی دیگـر از مزایـاي ایـن سـینی انعطافپذیري این سینی به تغییرات دبی بخار ورودي است.

سینی دریچه ای

کاربرد برج تقطیر

مهمترین کاربرد برجهاي تقطیر، در تصفیه نفت خام است. محصولات حاصل از نفت خام، نظیر بنزین،نفـت سفید، گازوئیل، سوختها و روغنهاي روان کننده هر یک مخلوطی از صـدها هیـدروکربن مـیباشـند. تعـداد ایـن سـازندگان هیـدروکربنی بـه انـدازه اي زیـاد اسـت کـه تـشخیص نـوع و شـماره آنهـا بـه آسـانی امکـان پـذیر نیست.خوشبختانه بدست آوردن مواد خاصی از این ترکیبات مورد نظر نمیباشد بلکه خـواص کلـی آنهـا مطـرح
است. بنابراین ویژگیهاي محصولات را میتوان به صورت محدوده جوش، چگـالی، ویـسکوزیته و غیـره در نظـر گرفت.

کاربرد برج تقطیر

برجهاي تقطیر در جداسازي ترکیباتی بکار میروندکه خواص آنها به نحوي اسـت کـه بـه وسـیله روشـهاي فیزیکی ساده نمیتوان آنها را از هم جدا کرد . این روش جداسازي را بر اساس توزیع مواد بـین فازهـاي مـایع و گاز انجام میدهد و لذا در مواردي به کار میرود که کلیه سازندگان در هر دو فاز موجود باشند.شرط لازم براي اینکه بتوان از تقطیر براي جداسازي دو جزء استفاده کرد این است که نقطه جوش دو ترکیب به انـدازه کـافی از هم فاصله داشته باشد.

معایب برج تقطیر

یکی از اشکالات موجود در برجها پدیده ماندگی (Entrainment (میباشـد کـه همـان کـشیدگی قطـرات مایع توسط جریان گاز میباشد. سرعت زیاد گاز سبب میشود قطرات ریزي از مایع در گازبـه طـرف سـینی بـالا حرکت کند که باعث کاهش بازده میشود. با افزایش (Entrainment (ارتفاع مایع زیاد شده و افـت فـشار گـاز زیاد میشود در نهایت منجر به طغیان (Flooding) میشـود، کـه باعـث انـسداد بـرج مـیشـودو جریـان گـاز از وضعیت عادي خارج شده ، مایع نیز ممکن است از لوله خروجی بالاي برج خارج گردد.

در صورتی کـه شـدت گاز خیلی باشد قسمت اعظم مایع ممکن است از منافذ صفحه به پایین چکه کند (Weeping (و لذا جریان مـایع در سراسر سینی وجود نخواهد داشت. اگر جریان گاز فوقالعاده کم باشد تمامی مایع از منافذ به پـایین ریختـه و اصولاً مایعی به محل ریزش مایع نخواهد رسید (Dumping).

برج تقطیر

گردآوری: پدیده نوین بخار

4 پاسخ

تعقیب

  1. […] دیگ بخار  برای جمع آوری و ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از تقطیر بخار در دیگ بخار و تجهیزات انتقال  حرارت مورد استفاده […]

  2. […] برج تقطیر را می توان قلب یک پالایشگاه در نظر گرفت. از برج تقطیر به منظور جداسازی مشتقات نفتی استفاده می شود. اساس کار برجها افزایش سطح تماس بین فازها میباشد که این افزایش ممکن است توسط سینی یـا پـرکن تامین شود. چگونگی تماس گاز و مایع بسته به نوع وسیله متفاوت است. در برخی از برجهاي پرشده براي بهبـود توزیع و افزایش سطح، هر بستر پرکن را روي یک سینی قرار میدهند. […]

  3. […] نفت خام در کوره پیش گرمایش گرما داده می شود. سپس به برج تقطیر اتمسفریک می رود. در این مرحله، انواع گازهای سبک شامل بوتان، […]

  4. […] منظور انجام پیش گرمایش و یا جهت گرمایش در ریبویلر های برج تقطیر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از بخار فوق اشباع و […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مقاله چه میزان برای شما مفید بود؟

برای امتیازدهی بر روی ستاره ها کلیک کنید.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیازها: 1

تاکنون امتیازی داده نشده است، شما اولین باشید.