• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

لول کنترل دیگ بخار

لول کنترل

سطح آب و میزان آب موجود در دیگ بخار را نمایش می دهد . به مرور زمان ممکن است  براثر ایجاد رسوب و خوردگی  مسیر آن گرفته شود و میزان صحیح آب موجود را نمایش ندهد. در ظاهر لول کنترل سالم هست ولی در عمل آنچه نمایش می دهد باعث گمراهی شما خواهد شد.  در طی رسیدگی های دوره ای می توانید تمیز بودن لوله ها را چک کنید.

 

سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت:20:15:33

نظرات

Web Analytics