بويلرهاي مورد استفاده در تأسیسات ساختمان را مي توان به 2 دسته، بويلرهاي چگالشی (Condensing Boiler) و غیرچگالشی (Non Condensing Boiler) تقسیم نمود.

مقايسه ميزان مصرف گاز قبل و بعد از نصب بويلرهای چگالشی گروه صنعتی پدیده نوین بخار