• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

مخزن کندانس

مخزن کندانس :

 مخزن کندانس مخزنی است برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل ازتقطیربخاردرتجهیزات تبادل حرارت قرارمی گیرد.مخزن کندانس رامی توان مخزن ذخیره بویلربخاردرزمان قطع احتمالی آب نیز فرض نمود.آب جبرانی سیستم نیزازطریق همین مخزن کندانس تامین شده واختلاط آب جبرانی با کندانس دراین مخزن مانع شوک های حرارتی وارده به دی اریتور می شود.

درراه اندازی دیگها ی بخارازدومخزن کندانس ومخزن بلودان استفاده می شود.مخزن کندانس درانتها ی مسیر بخاراستفاده قرارمی گیردوبخارکندانس شده درخط لوله را به سمت این مخزن هدایت کرده وبه عنوان تامین کننده آب دیگ بخاراستفاده می شود.آب مخزن کندانس ناخالصی ها ودمای بالایی دارد وازایجاد تنش در دیگ جلوگیری می کند.

اصول کارکرد مخزن کندانس:

درمخزن کندانس آب وارد شده ازیک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبورمی کند وفشارآن به حداقل میزان ممکن می رسدلذا هرچه فشارآب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت. درمخزن کندانس آب تحت فشاردرمجاورت اتمسفرتبدیل به بخارشده وقسمت عمده آن جهت ورود به سیکل تولید بخارمورداستفاده قرارمی گیرد.

کاربرد مخزن کندانس:

آب موجود درسیستمهای بخارنیازی به رسوبگیری و تصفیه وپیش گرم نمودن نداشته ومهندسان خطوط بخار را طوری طراحی می کنند که درانتهای بخار وپس ازاخذ انرژی کامل بخاردردستگاها،بخاررابصورت کندانس با تله بخارجمع آوری نمودوسپس سیکل تولید بخاربازمی گرداندوبه دلیل اینکه آب کندانس برگشتی دچارفشارمی باشدلذالازم است وارد مخزن کندانس گردد.

 

دلایل استفاده ازمخزن کندانس:

دلیل اصلی استفاده ازمخزن کندانس تبدیل بخاربه آب می باشد تا بتوان از بخارمجددا برای مصارف این بخار به آب،آب را به ابتدای سیکل بازگردانیم.

درباره مخزن کندانس ایران منبع:

مخزن کندانس ایران منبع ازبهترین ومرغوبترین ورقهای گالوانیزه گرم ایرانی تولید می گردد وقبل ازتولید محصول ابتدا کلیه ورق ها ازطریق مسئول کنترل کیفی بخش مربوطه بازرسی وبعد ازاتمام بازرسی اولیه اپراتورشروع به جوشکاری می کندبعدازاتمام جوشکاری هرمنبع تست شده وبعدازتست با تایید مسئول کنترل کیفی به دست مشتریان محترم می رسد.

لوله کشی مخزن کندانس:

               AWT IMAGE     

 

جنس مخزن کندانس:

جنس مخزن کندانس از ورق st-37  فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورق مخزن کندانس:

ضخامت ورق مخزن کندانس براساس ضریب خوردگی تعیین می گردد.

ظرفیت مخزن کندانس:

استاندارد ظرفیت مخزن کندانس برابربا ظرفیت تولید بخاردرعرض یک ساعت می باشد.

 ظرفیت مخزن کندانس از 1000 لیتر تا 6000 لیتر می باشد.

 

راهنمای خرید مخزن کندانس:

1-درزمان سفارش خرید مخزن کندانس، نسبت به قطرمنبع وابعاد منبع وامکان عبورازدرب موتورخانه و فضای ابعادی مناسب جهت نصب و بهره برداری توجه کافی داشته باشید.درصورتی که مخزن کندانس ابعاد دیگری مورد نیازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعیین نمایید وبرای انتخاب ابعاد واندازه ها به کاتولوگ مراجعه شود.

2-محل نصب بوشن ها واندازه پایه براساس نیازمشتری قابل تغییرمی باشد.

3-نصب دریچه بازدید (منحول) برای مخزن کندانس الزامیست.

نکات فنی در مورد مخزن کندانس:

 1-برای جلوگیری ازافزایش فشاردر مخزن کندانس بایدونت نصب کرده و به فضای بیرون موتورخانه منتقل کنیم.

2- مخزن کندانس درجایی نصب شود که امکان تعویض هوا باشد.

3- مخزن کندانس درجایی نصب شودکه درآنجا کف شوی داشته باشد.

4- مخزن کندانس درجایی نصب شودکه در اطراف آن به اندازه لازم فضای کافی داشته ، تا بتوان بطورادواری بازدید گردد.

مولف: نوین بخار
یکشنبه, 20 آبان 1397 ساعت:09:54:09

نظرات

شرح کوتاه

مخزن کندانس مخزنی است برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل ازتقطیربخاردرتجهیزات تبادل حرارت قرارمی گیرد.مخزن کندانس رامی توان مخزن ذخیره بویلربخاردرزمان قطع احتمالی آب نیز فرض نمود.

فایل ها

پر بازدیدترین ها

Web Analytics