• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

سوپاپ اطمینان

بویلرها فقط برای تحمل فشار معینی طراحی شده اند و تحت هیچ شرایطی نباید از آن تجاوز کنند.شیر اطمینان یک نوع وسیله ی کنترل فشار به صورت مکانیکی می باشد که با تنظیم آن روی فشار مجاز بویلر، در صورت بالاتر رفتن فشار از فشار مجاز، از انفجار مخزن بویلر جلوگیری می کند و با خروج سیال تحت فشار از مخزن فشار سیستم را کاهش می دهد.

برای مخزن تحت فشار مایع relief valve وبرای گازها  safety valve بکار می رود.

خروجی شیر اطمینان مایعات بایستی بدون هیچ گونه مانع و شیری تا 30 سانتیمتری کف امتداد پیدا کند

خروجی شیر اطمینان بخار بایستی بدون هیچ گونه مانع و شیری به بیرون از فضای موتورخانه منتقل شود علاوه بر این باید یک صدا خفه کن روی لوله خروجی بخار شیر نصب شود و امتداد لوله خروجی تا 30 سانتی متری کف امتداد یابد.

شیر اطمینان باید بدون هیچ گونه شیر ومانعی به دیگ مستقیما وصل شود

حداقل ظرفیت تخلیه شیر اطمینان باید برابر حداکثر ظرفیت دیگ باشد.

نقطه تنظیم شیر اطمینان در صورتی که حداکثر فشار کاری کمتر یا مساوی 70 psi باشد 5 psi بیشتر در نظر گرفته می شود و اگر حداکثر فشار بیش از  70 psi باشد 10% بیشتر در نظر می گیرند.

لازم به ذکر است که مبحث 14 مقررات ملی ساختمان نقطه تنظیم شیر اطمینان را حداکثر فشار کاری دیگ ذکر کرده است.

بویلرها فقط برای تحمل فشار معینی طراحی شده اند و تحت هیچ شرایطی نباید از آن تجاوز کنند.شیر اطمینان یک نوع وسیله ی کنترل فشار به صورت مکانیکی می باشد که با تنظیم آن روی فشار مجاز بویلر، در صورت بالاتر رفتن فشار از فشار مجاز، از انفجار مخزن بویلر جلوگیری می کند و با خروج سیال تحت فشار از مخزن فشار سیستم را کاهش می دهد.

نظرات

Web Analytics